Algemene voorwaarden

SternRent B.V.

Begripsomschrijving:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
voertuig: het voertuig met de bijbehorende accessoires, dat onderwerp is van de huurovereenkomst;
huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
huursom: het door huurder aan verhuurder te betalen bedrag voor de huur van het voertuig, de daaraan verbonden administratiekosten, alsmede de (eventueel) daarbij geleverde diensten en producten;
verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
huurovereenkomst: de overeenkomst tussen verhuurder en huurder krachtens welke verhuurder het voertuig verhuurt aan huurder en huurder het voertuig huurt van verhuurder.
consument: een natuurlijk persoon die als huurder de huurovereenkomst heeft gesloten anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf;
schade: de vermogensschade of ander nadeel die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten; of
 • nadeel dat met of door het voertuig aan persoon of goed is toegebracht, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig aansprakelijk is. bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

 • De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de huurovereenkomst is vermeld dan wel op andere wijze schriftelijk is overeengekomen.
 • Bij aanvang van de huurovereenkomst wordt de beginstand van de kilometerteller vastgesteld. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient huurder dat onmiddellijk te melden aan verhuurder.

Artikel 2: Retournering van het voertuig

Huurder is verplicht het voertuig bij de in de huurovereenkomst vermelde vestiging terug te brengen uiterlijk op de dag, op of vóór het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: De huurperiode en overschrijding van de huurperiode

 • Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
 • Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
 • Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 • Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
 • Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs inrekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden.

Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1 ½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van verhuurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huur termijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 4: Annulering

 • Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur; de aanbetaling met een maximum van 20% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;
  • bij annulering van de 21e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 75% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom; bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.
 • Annulering buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

Artikel 5: Betaling

 • Voor aanvang van de huurperiode kan verhuurder van huurder verlangen dat de huurpenningen vooruit worden betaald, dan wel dat een waarborgsom wordt betaald. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is of wordt.
 • De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan nadat de auto is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan nadat onderzoek door verhuurder naar de omvang van de schade heeft plaatsgehad. Ingeval de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, wordt door verhuurder aan huurder terugbetaald de waarborgsom verminderd met het schadebedrag.
 • Verhuurder is te allen tijde gerechtigd, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
 • Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom te geschieden onmiddellijk na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, dan wel, in het geval huurder het voertuig niet na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode heeft teruggebracht, onmiddellijk nadat verhuurder het voertuig in zijn bezit heeft gekregen.
 • Indien huurder de huursom of het resterende deel ervan niet op het in het vorige artikellid bedoelde moment betaalt, is huurder van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 4% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 • Nadat verzuim van huurder is ingetreden, is huurder gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag (inclusief de wettelijke rente), dan wel, indien het verschuldigde bedrag lager is dan € 500,- (excl. BTW), ten minste €100,- (excl. BTW).

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, tolgelden, de kosten voor brandstof, reiniging en verkeersovertredingen en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

 • Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn normale bestemming wordt gebruikt. Huurder wordt in dat verband geacht over de benodigde deskundigheid te beschikken.
 • Huurder is gehouden het voertuig in de staat waarin hij dit bij aanvang van de huurperiode ontving bij verhuurder terug te bezorgen.
 • Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de huurovereenkomst.
 • Huurder dient erop toe te zien dat de op de huurovereenkomst vermelde bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 • Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig aan derden te verhuren.
 • Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 • Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
 • Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 • Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het voertuig niet wordt overbelast.
 • U mag met de huurauto uitsluitend in de volgende landen rijden; Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk. Spanje Portugal, Italië , Kroatië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Groot Brittannië, Ierland en Schotland. Overige landen zijn niet toegestaan .
 • Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden;
 • Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).
 • Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 • In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 • In geval van enige gebeurtenis die tot schade heeft geleid of kan leiden, is huurder verplicht:
  • verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  • de instructies van verhuurder op te volgen;
  • de politie ter plaatse te waarschuwen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  • binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van (verdere) beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 • Huurder draagt ervoor zorg dat de bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig zich gedragen overeenkomstig de regels die krachtens dit artikel voor huurder gelden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 • Tenzij in de schaderegistratie die bij de aanvang van de huurperiode is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan tijdens de huurperiode, met inachtneming van de navolgende bepalingen in dit artikel.
 • Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
  • de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7 (gebruik van het voertuig);
  • de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van huurder;
  • De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig te verhuren, onder andere als gevolg van herstel, vervanging of vermissing, wordt op voorhand vastgesteld op het bedrag dat als volgt wordt berekend: het aantal dagen waarop verhuur van het voertuig onmogelijk is vermenigvuldigd met de huurprijs van het voertuig per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten. De vermindering met 10% geldt expliciet níet ingeval het voertuig niet verhuurbaar is als gevolg van vermissing.;
  • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden, zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.
 • Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.
 • In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 1500,- (excl. BTW) voor de huurder die consument is, en maximaal € 5000,- (excl. BTW) voor de huurder die niet consument is, voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.
 • De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand vastgesteld op het bedrag dat als volgt wordt berekend: het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs van het voertuig per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
 • In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is van gebruik van het voertuig in strijd met artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten

 • De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.
 • Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder of op een door verhuurder te bepalen locatie te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken.
 • Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 100,- (excl. BTW) niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder de bij de reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren. Verhuurder zal de eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van betaling.
 • Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van € 100,- (excl. BTW) overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 10: Technische gebreken aan de auto

 • Huurder heeft ingeval van een technisch gebrek aan het voertuig, waarvan het herstel langer duurt dan 4 uur, recht op vervangend vervoer. Huurder dient zo spoedig mogelijk na constatering van het technische gebrek telefonisch contact op te nemen met de 24- uurs servicedienst van verhuurder.
 • Voor de gevolgen van uitval van het voertuig en/of beschadiging met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht hiervoor een (reis)verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

 • Voor rekening van huurder zijn alle sancties en maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, inclusief de daarmee gepaard gaande (administratie) kosten met een minimum van €10,-, tenzij deze verband houden met een defect aan het voertuig dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.
 • Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder, ingeval vorenbedoelde schadeloosstelling niet op eerste verzoek van verhuurder plaatsheeft, aanvullend aan verhuurder de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).
 • Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

Artikel 12: Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten, tenzij het beslag op het voertuig aan verhuurder valt toe te rekenen.

Artikel 13: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder persoonlijke aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, hetgeen door verhuurder zal worden gehonoreerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht

 • De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.
 • De rechtbank, in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 17: Track & Trace

In verband met de wet op de privacy hecht verhuurder er waarde aan te vermelden dat naast het gegeven dat alle ’voertuigen van verhuurder zijn voorzien van een startblokkering en/of een alarminstallatie een substantieel deel van haar huurvloot is voorzien van een zogenaamd Track & Trace systeem.

Artikel 18: Referentie check

Verhuuder behoudt zich het recht voor een referentie check te (laten) verrichten bij (particuliere) verhuur. Verhuurder kan de huurder vragen om gedurende de huurperiode een duimprint achter te laten.

Artikel 19: Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.

Juni 2010

Het landenoverzicht

U mag de auto enkel na toestemming van SternRent in het buitenland gebruiken in de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.